Algemene voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van deze website beheren. Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in alle hier vermelde voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten Ossaward.org en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website. U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

uw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Ossaward.org een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren. Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Ossaward.org behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "in de huidige staat", met alle fouten, en Ossaward geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

Ossaward.org, noch zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. Ossaward.org, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

schadeloosstelling

U vrijwaart Ossaward.org hierbij volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Het is Ossaward.org toegestaan ​​om deze voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt.

Toewijzing

Het is Ossaward.org toegestaan ​​om zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Ossaward.org en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Ossaward
logo