תנאים

מבוא

תנאים והגבלות סטנדרטיים אלה באתר שנכתבו בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלך באתר זה. תנאים אלה יחולו באופן מלא ומשפיעים על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, הסכמת לקבל את כל התנאים וההגבלות הכתובים כאן. אינך רשאי להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים הללו.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, תחת תנאים אלה, Ossaward.org ו / או נותני הרישיון שלו מחזיקים בכל זכויות הקניין הרוחני והחומרים הכלולים באתר זה. ניתנת לך רישיון מוגבל רק לצפייה בחומר הכלול באתר זה.

הגבלות

אתה מוגבל במיוחד מכל הדברים הבאים:

  • לפרסם כל חומר אתר אינטרנט בכל אמצעי תקשורת אחר;
  • מכירה, רישוי משנה ו / או מסחור אחר של כל חומר אתר;
  • ביצוע פומבי ו / או הצגת חומר אתר כלשהו;
  • באמצעות אתר זה בכל דרך שהיא או עלולה להזיק לאתר זה;
  • באמצעות אתר זה בכל דרך המשפיעה על גישת משתמש לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או בכל דרך שהיא עלול לגרום נזק לאתר, או לכל אדם או גוף עסקי;
  • עיסוק בכל כריית נתונים, קצירת נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה;
  • באמצעות אתר זה לעסוק בכל פרסום או שיווק.

תוכן ההודעה

בתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של אתרים אלה, "התוכן שלך" פירושו כל אודיו, טקסט וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך אתה מעניק ל- Ossaward.org רישיון בלתי בלעדי, בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול, לשימוש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל כל אמצעי התקשורת. התוכן שלך חייב להיות שלך ואסור לו לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו. Ossaward.org שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תכניך מאתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

לא ניתן כל ערבון

אתר זה מסופק "כפי שהוא", עם כל התקלות, ואוסווארד לא מביע שום התחייבות או אחריות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר הכלול באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה Ossaward.org, ואף אחד מבעלי המשרה, הדירקטורים והעובדים שלה, לא יישאו באחריות לכל דבר הנובע או בכל קשר שקשור לשימושך באתר זה, בין אם אחריות כזו היא בחוזה. Ossaward.org, לרבות נושאי משרה, דירקטורים ועובדיה לא יישאו באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או בכל דרך הקשורה לשימושך באתר זה.

שיפוי

אתה משפה בזאת את מלוא המידה של Ossaward.org מכל וכל ו / או כל ההתחייבויות, העלויות, הדרישות, עילות התביעה, הנזקים וההוצאות הנובעים מכל דרך הקשורה להפרתך כלשהי מהוראות תנאים אלה.

הפרדה

אם תנאי כלשהו מתנאים אלה אינו חוקי על פי כל דין חל, הוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההפרשות הנ ל ".

וריאציה של תנאים

Ossaward.org רשאית לשנות את התנאים הללו בכל עת שיימצא לנכון, ובשימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

משימה

Ossaward.org רשאית להקצות, להעביר ולקבל משנה את זכויותיה ו / או חובותיה על פי תנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להקצות, להעביר או לקבל משנה את זכויותיך ו / או חובותיך במסגרת תנאים אלה.

הסכם במלואו

תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם בין Ossaward.org ובינך ביחס לשימושך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים וההבנות הקודמות.